นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอคิว โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องจริงจัง หลักการทั้ง 5 ข้อดังต่อไปนี้เป็นสิ่งรองรับกลวิธีของบริษัทฯ ในการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน:

 • บริษัทฯ ให้คุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ จากการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
 • ท่านมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จะโปร่งใสกับท่านเสมอในเรื่องข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม สิ่งที่บริษัทฯ กระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริษัทฯ ร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีข้อกังวลใด ๆ
 • หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวนั้นโดยพลัน
 • บริษัทฯ จะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย
 • บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งปวง และบริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลต่างๆ หากไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอคิว โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีพันธะสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและจะรับรองให้แน่ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมและวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลนั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่อะไรบ้าง?
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทางออฟไลน์ (offline) และศูนย์ติดต่อลูกค้า (Call Center) ของบริษัทฯ การรณรงค์ทำการตลาดโดยตรง การชิงโชคและการแข่งขัน และทางออนไลน์ (online) โดยอาศัยเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้าเพจที่มีชื่อตราสินค้าบนแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกและแอพพลิเคชั่นซึ่งมีผู้เข้าถึงหรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกเช่นนั้น ซึ่งปฏิบัติการอยู่โดยบริษัท ไอคิว โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยหนังสือนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงมีรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บังคับแก่

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แพลทฟอร์ม และหรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก (“ไซต์ของบุคคลภายนอก”) ซึ่งบริษัทฯ มิได้ควบคุมอยู่
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านเข้าถึงโดยผ่านทางลิงค์บนไซต์ของบริษัทฯ หรือ
 • แบนเนอร์ (banners) การชิงโชคและการโฆษณาหรือส่งเสริมอื่น ๆ บนไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทอาจเป็นผู้อุปถัมภ์หรือมีส่วนร่วมอยู่

ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของตนเองอยู่ก็ได้ บริษัทฯสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อมูลดังกล่าวก่อนจะใช้งานไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ความยินยอมของท่าน
บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม โดยในกรณีส่วนใหญ่บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง แต่ในบางกรณีบริษัทฯ อาจอนุมานเอาว่าได้รับความยินยอมแล้วจากการกระทำและความประพฤติของท่าน โดยการใช้ไซต์ของบริษัทฯ ท่านจึงยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

บริษัทฯ อาจขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม หากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความมุ่งประสงค์ซึ่งไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมอยู่ ท่านมิจำต้องให้ความยินยอมเช่นนั้นก็ได้ แต่ถ้าท่านตัดสินใจไม่ให้ความยินยอมแล้ว เมื่อนั้นการที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างก็อาจถูกจำกัดได้ หากท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม ก็ให้ถือบังคับตามเงื่อนไขของความยินยอมดังกล่าวนั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันใด ๆ กับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยวิธีการนี้ ก็โปรดอย่าใช้ไซต์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยประการอื่น

เยาวชน
ไซต์ของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่มุ่งหมายหรือมีเจตนาให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีไซต์ของบริษัทฯ แห่งหนึ่งแห่งใดที่มุ่งหมายให้ผู้เข้าชมรุ่นเยาว์กว่าเข้าใช้งานได้ บริษัทฯ ก็จะได้มาซึ่งความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมที่จะกระทำเช่นนั้นหรือในกรณีที่จำเป็น โดยอาศัยกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ (อายุที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศ) หากท่านเป็นเยาวชนซึ่งมีอายุเกินกว่าที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาในประเทศของท่าน ท่านก็ควรตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเพื่อให้แน่ว่าท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

หากบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกรณีที่ควรจะได้มาแล้วซึ่งความยินยอมเช่นนั้น บริษัทฯ จะลบข้อมูลเช่นนั้นออกโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้

การเข้าถึงไซต์ของบริษัทฯ ในบางส่วนและหรือความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล หรือของรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจำกัดไว้ให้แก่ผู้ใช้งานซึ่งมีอายุเกินวัยหนึ่งวัยใด บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการตรวจพิสูจน์อายุและบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุใด ๆ เช่นนั้นก็ได้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

 • ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทฯ โดยตรง

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงก็ได้ เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ  เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อจับสลากชิงรางวัลหรือแข่งขัน ลงชื่อเข้ารับข้อมูล ใช้คำขอต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทฯ กรอกแบบสำรวจ หรือให้ข้อคิดเห็นหรือทำการสอบถาม ประเภทข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงนั้นได้แก่

 • ชื่อของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของท่าน
 • ชื่อผู้ใช้งานของท่าน
 • หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
 • ข้อมูลบัตรเครดิตหรือการชำระเงินอย่างอื่นของท่าน
 • อายุของท่าน
 • วันเดือนปีเกิดของท่าน
 • เพศของท่าน
 • เนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน ข้อความที่โพสต์ และข้อความอื่นที่ท่านส่งไปยังไซต์ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลของบุคคลอื่นใดที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทฯ โดยสมัครใจ
 • ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานไซต์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซลแท็ก (pixel tags) ของเว็บ) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้งานไซต์ของบริษัทฯ  ภายใต้บังคับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ประเภทข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัตินั้นได้แก่

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
 • รายละเอียดของเว็บเพจที่ท่านได้ดูไปแล้ว
 • ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน
 • ไฮเปอร์ลิงค์ที่ท่านได้คลิกเข้าไป
 • ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ ข่ายงานของท่าน และข้อมูลอื่นใดซึ่งท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อใช้ไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น เมื่อท่านใช้ความสามารถทำหน้าที่แสดงความ “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือความสามารถทำหน้าที่ +1 บน กูเกิ้ลพลัส (Google+))
 • เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมมาแล้วก่อนที่จะมาถึงไซต์ของบริษัทฯ

ในเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้รับคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้บล็อกคุกกี้หรือเตือนให้ท่านระวังเมื่อคุกกี้กำลังถูกส่งมายังเครื่องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้ก็อาจมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของบริษัทฯ ได้

 • ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น ๆ หากท่านได้อนุญาตไว้แล้วว่าให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลจากแหล่งที่พอมีให้ใช้ได้ในทางการค้า เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะและองค์กรที่รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ นั้นได้แก่

 • ชื่อของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน
 • อายุของท่าน
 • นิสัยการจับจ่ายใช้สอยของท่าน
 • สิ่งที่โปรดปรานและข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรกและสิ่งที่ท่านสนใจ
 • ข้อมูลที่มีไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ก่อให้เกิดขึ้น บล็อกและการโพสต์ข้อความ ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ
ประเมินการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ วิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของการโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมของบริษัทฯ สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของท่านให้เป็นส่วนตัวของท่านเอง ตลอดจนประเมิน (โดยไม่เปิดเผยชื่อและภาพโดยรวม) สถิติด้านกิจกรรมทางเว็บไซต์ เช่น ท่านได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนั้นเมื่อใด ท่านเคยได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนั้นมาก่อนหรือไม่ และเว็บไซต์ใดที่ได้อ้างส่งท่านมายังกิจกรรมดังกล่าวทำให้ไซต์ของบริษัทฯ ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น และปรับแต่งไซต์ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะแก่ความสนใจและความต้องการของท่านให้ดีกว่าเดิม ช่วยเร่งรัดกิจกรรมและประสบการณ์ในอนาคตของท่านบนไซต์ของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สามารถจำได้ว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ และจะไม่ร้องขอข้อมูลเดิมอีกเป็นครั้งที่สองเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งานในการชมไซต์ของบริษัทฯ เช่น ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่านหรือประเภทอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์หรือระบบปฏิบัติการซึ่งท่านกำลังใช้งานอยู่ และเชื่อมต่อสิ่งนี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อรับรองให้แน่ว่าไซต์ของบริษัทฯแต่ละแห่ง จะนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับเว็บที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

 • เพื่อติดต่อท่านในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งท่านอาจสนใจ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการกระทำเช่นนั้นหรือท่านได้เคยร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทฯ มาก่อนแล้ว และการติดต่อนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับคำร้องขอที่เคยมีมาก่อนดังกล่าวและกระทำขึ้นภายในกรอบเวลาใด ๆ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ตั้งไว้ 

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ
เสนอแนะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจสนใจ เสนอโอกาสให้แก่ท่านในการเข้ามีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือการส่งเสริมต่าง ๆ
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อจากบริษัทฯ ในขณะใดก็ได้ การติดต่อเพื่อการตลาดโดยตรงใด ๆ ที่บริษัทฯ ส่งถึงท่านจะให้ข้อมูลและวิธีการที่จำเป็นแก่ท่านในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วม

 • จัดให้ท่านได้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอจากบริษัทฯ  

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแข่งขันหรือส่งเสริมซึ่งท่านได้เข้าร่วมเพื่อจัดส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านได้ร้องขอไปให้ท่านเพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน

ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความมุ่งประสงค์จำเพาะประการหนึ่งประการใด บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลานานเกินกว่าที่จำเป็นในการบรรลุตามความมุ่งประสงค์นั้น เว้นแต่บริษัทฯ จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจหรือกฎหมาย เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยบังเอิญหรือด้วยเจตนามุ่งร้าย เมื่อบริษัทฯ ลบข้อมูลออกจากบริการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ อาจไม่ลบสำเนาตกค้างออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ หรือขจัดข้อมูลออกจากระบบเพื่อการสำรอง (แบ็คอัพ) ของบริษัทฯ โดยทันที

บริษัทฯ ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับใคร?

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลใดภายนอก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือได้  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัท องค์การ หรือบุคคลธรรมดาภายนอกอีกด้วย หากบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

หากบริษัทฯ ร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นที่แน่ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาข้อมูลของท่านไว้ให้ปลอดภัย จะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงในการปกป้องข้อมูลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่

บริษัทฯ ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะขายให้แก่นิติบุคคลที่บริษัทฯ สละกิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ (เช่น โดยเกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทฯ ได้ขายชื่อตราสินค้า) หรือมิฉะนั้นก็โดยเกี่ยวเนื่องกับการควบกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนอำนาจควบคุม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชีกิจการของบริษัทฯ โดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯ อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านอยู่หรือไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือคนอื่นซึ่งมีถิ่นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ ก็ได้ เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทฯ โดยการใช้งานไซต์ของบริษัทฯ หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ โดยประการอื่น ท่านตกลงเห็นชอบให้บริษัทฯ กระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่

ท่านควรตระหนักว่า หลายประเทศไม่สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉกเช่นที่ท่านอาจได้รับอยู่ในประเทศต้นกำเนิดของท่าน ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ที่ประเทศอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกศาล เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติของประเทศนั้นนำไปประเมินตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวก็ได้ ภายใต้บังคับคำร้องขอเข้าตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนั้น บริษัทฯ สัญญาว่าบุคคลใดซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านภายนอกประเทศต้นกำเนิดของท่าน จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและเพียงแต่มีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น

การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯ ดำเนินมาตรการระวังป้องกันล่วงหน้าทั้งปวงในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและกำหนดให้บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ นั้นต้องกระทำอย่างเดียวกันด้วย การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจำกัดไว้เพื่อป้องกันการเข้าไปดูโดยมิได้รับอนุญาต การดัดแปลง หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด และอนุญาตให้เข้าไปดูได้เฉพาะแต่ในบรรดาลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทฯ ตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเท่านั้น

สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ

หากท่านมีปัญหาข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อนั้น ท่านจะติดต่อบริษัทฯ โดยคลิกลิงค์ ติดต่อเรา บนไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้นำท่านมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก็ได้ 

ท่านมีสิทธิ์แจ้งให้บริษัททราบหากท่าน

 • ไม่ต้องการได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ในอนาคต
 • ต้องการจะได้สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ถือไว้โดยเกี่ยวกับตัวท่าน
 • ต้องการให้บริษัทฯ แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านในสารบบของบริษัทฯ
 • ประสงค์จะรายงานว่ามีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าในครั้งคราวใด

เพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ ในการจัดการกับคำร้องขอของท่าน โปรดให้ชื่อเต็มและรายละเอียดที่ครบถ้วนของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวก็ได้โดยนำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไปโพสต์ไว้บนไซต์ของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญใด ๆ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรับทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ของบริษัทฯ

นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ก็อาจมีการรณรงค์หรือส่งเสริมเป็นการจำเพาะ ซึ่งจะอยู่ใต้บังคับข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนจะเข้าร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมใด ๆ เช่นนั้นตามแต่ท่านจะจำเป็นต้องกระทำเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านเข้ามีส่วนร่วม โดยจะจัดให้มีข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ไว้ให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์

ติดตามเราได้ที่

 • รับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

  SUBMIT